Särskilda bestämmelser för en- eller tvåbostadshus

I anslutning till bostadshuset får man utan bygglov förse uteplatser med murar eller plank som är högst 1,8 meter högt. Muren eller planket får byggas inom 3,6 meter ut från huset och det ska vara minst 4,5 meter till tomtgräns.


Man får också ordna skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer om taken inte är större än 15 m². Skärmtaken får inte sträcka sig närmare tomtgränsen än 4,5 meter.


Utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse får du utan bygglov göra:

  • Tillbyggnader av bostadshuset med max 50 m², men max. 50 % av befintlig ursprunglig byggnadsarea.
  • Bygga en helt fristående komplementbyggnad på max 50 m², som ej får dominera över befintligt bostadshus. Komplementbyggnaden ska byggas i omedelbar närhet av bostadshuset.

Även om bygglov inte behövs ska tillbyggnaden uppfylla samhällets tekniska egenskapskrav. Om kök eller badrum ingår i tillbyggnaden ska en anmälan göras innan åtgärden påbörjas.


Kontakta Samhällsbyggnadsnämnden för att få reda på om fastigheten ligger utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse eller ej.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Marianne Meijer