Ansvarsfördelning kommun och region

Huvudregeln är att du, vid behov av hälso- och sjukvård, i första hand kontaktar din vårdcentral. I vissa fall har kommunen ansvaret för hälso- och sjukvård.

Kommunal primärvård

Den kommunala primärvården är till för personer som inte själva kan ta sig till vårdcentral eller annan vårdgivare. Behovet ska vara sammanhängande över tid och insatserna planeras noggrant.


Det finns inga åldersgränser för att få kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser. I verksamheten tjänstgör sjuksköterskor med olika specialiteter fysioterapeuter (sjukgymnaster) samt undersköterskor. Det är alltid vårdcentral och sjukhus som ansvarar för läkarinsatser.

Samverkande sjukvård

Projektet Samverkande sjukvård har som mål att skapa trygghet för befolkningen inom FyrBoDals kommuner genom att erbjuda vård närmare patienterna. Uppdraget är att erbjuda medborgaren vård på rätt nivå och i närmsta möjliga närområde.

 

För att klara detta krävs ett nära samarbete mellan den kommunala hälso- och sjukvården, Vårdcentraler, sjukvårdsrådgivningen 1177 inom primärvården, ambulansverksamheten och MÄVA (medicinsk äldre-vårdavdelning) inom NU-sjukvården. På detta sätt ser man till att de gemensamma hälso- och sjukvårdsresurserna utnyttjas på ett optimalt sätt.

Samverkan mellan instanser

Samverkan sker på flera olika sätt. Dels kan sjukvårdsrådgivningen, 1177, använda sig av de kommunala sjuksköterskorna och ambulanssjuksköterskorna då de behöver hjälp med bedömning av en patient på plats eller då de av annan anledning anser att det är av värde för patienten att en sjuksköterska kan komma hem till patienten.

 

Målet är att sjuksköterskorna i kommunen och på ambulansen kan hjälpa varandra med olika typer av uppdrag vid hög arbetsbelastning. Till exempel kan en ambulanssjuksköterska åka till en patient inskriven i den kommunala hemsjukvården vid problem med till exempel en kateter då den kommunala sjuksköterskan har många andra uppdrag att lösa.

IVPA-larm

SOS Alarm kan larma ut de kommunala sjuksköterskorna på så kallat IVPA-larm, I Väntan På Ambulans. Om ambulansen i ett område har lång framkörningstid till en akutpatient kan den kommunala sjuksköterskan åka ut till patienten och göra de första åtgärderna på plats och se till att patienten snabbare kan komma i väg då ambulansen anländer.

MÄVA

MÄVA, Medicinsk äldrevårdsavdelning, är en av samverkansparterna. På MÄVA kan patienter över 75 år och med en viss sjukdomprofil läggas in direkt utan att passera akutmottagningen. De patienter som blir inskrivna på MÄVA får en så kallad MÄVA-pärm och den kommunala hemsjukvården, vårdcentralen och ambulanssjuksköterskorna vet då att den patienten ska direkt till MÄVA. Även patienter som ännu inte fått en MÄVA-pärm kan komma direkt till MÄVA efter en bedömning av ambulanssjuksköterska eller primärvårdsläkare.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Wivi-Anne Wiedemann