Brottsförebyggande arbete

Foto på en mörkblå jackärm med Polisens emblem på. Ovanför emblemet står det Polis med stora bokstäver.

Det är viktigt att kunna känna sig säker och trygg där man
bor och lever. Vi påverkas av många faktorer i vår omgivande miljö och tryggheten är en del av vår hälsa och livskvalitet. Otrygghet kan leda till att människor inte vågar röra sig ute i sin närmiljö, vilket är begränsande för livsutrymmet.


Munkedals kommun har ett nära samarbete med Polisen i det
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Båda verksamheterna arbetar tillsammans i kommunens brottsförebyggande råd (BRÅ). Brottsförebyggande rådet bevakar brottsutvecklingen och den upplevda tryggheten, samt tar fram en åtgärdsplan varje år med prioriterade frågor att arbeta med. Munkedals kommun och Polisen arbetar också tillsammans med att ta fram medborgarlöften.

Medborgarlöfte 2019

Medborgarlöften handlar om att lyssna på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra. Medborgarlöften syftar till att effektivisera det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Kartläggning

Munkedals kommun och Polisen har tillsammans kartlagt tryggheten i kommunen. Underlaget bygger på dialoger med
invånare, den lokala trygghetsundersökningen, Polisens medarbetarundersökning, aktuell statistik och kunskap inom organisationerna.


Kartläggningen visar att otryggheten i Munkedals kommun till största del beror på trafikbrott i form av ”buskörning”, höga hastigheter och ”fyllekörningar”. Eftersom åtgärderna som togs fram till 2017 för att beivra ”buskörning” inte verkar ha fått en effekt ännu bedöms behovet av dessa kvarstå.

 

En upplevd låg polisnärvaro är ytterligare en orsak till otrygghet eller att människor inte fullt ut känner sig trygga, precis som bristfällig belysning har samma negativa effekt.

 

Grannsamverkan kan samtidigt konstateras vara en framgångsfaktor för känslan av trygghet.

Åtgärder

Polisen och kommunen ska under 2019 arbeta med att öka tryggheten i Munkedals kommun genom följande åtgärder:

  • Polisen kommer utföra riktade kontroller mot buskörning med EPA-traktorer och bilar i tätorterna i kommunen.
  • Polisen kommer utföra hastighetskontroller på vägar som medborgardialogen för 2016/2017 pekat ut. Kontrollerna kommer att ske på tider och platser som baseras på resultaten från kommunens hastighetsmätningar.
  • Mobila poliskontoret kommer att besöka Hedekas, Dingle och Hällevadsholms tätorter vid några tillfällen utöver det ordinarie besöket i Munkedal varje vecka.
  • Polisen och kommunen kommer att genomföra en trygghetsvandring i Hällevadsholm.
  • Kommunen sammankallar till årligt möte med huvudkontaktombud och kontaktombud per grannsamverkansgrupp för att möjliggöra utveckling av det ideella grannsamverkansarbetet.
  • Kommunen sammankallar, tillsammans med Polisen till årligt uppstartsmöte för nya grannsamverkansområden.

 

Samordning av trygghetsfrämjande resurser genom arbetsmetoden EST (effektiv samordning för trygghet).

  • Kommunen inför den trygghetsfrämjande arbetsmetoden Effektiv Samordning för Trygghet (EST).
  • Munkedals kommun och Polisen tar varje månad fram en gemensam lägesbild utifrån EST.
  • Munkedals kommun tar två gånger om året fram en kommunikativ lägesbild som görs känd för allmänheten.

Uppföljning

Arbetet med medborgarlöftet kommer att följas upp och utvärderas för att se om arbetet har haft effekt till exempel genom en uppföljande enkät för medborgardialog samt en granskning av brottsstatistik. Om utvärderingen visar att inte önskad effekt uppnåtts kan medborgarlöftet förlängas. I annat fall tas ett nytt medborgarlöfte fram.

Medborgarlöfte 2020

Medborgarlöfte för 2020 håller på att tas fram.

Senast ändrad: 2021-01-11

Sidansvarig: Webbredaktion Munkedal