Brottsförebyggande arbete

Det är viktigt att kunna känna sig säker och trygg där man
bor och lever. Vi påverkas av många faktorer i vår omgivande miljö och tryggheten är en del av vår hälsa och livskvalitet. Otrygghet kan leda till att människor inte vågar röra sig ute i sin närmiljö, vilket är begränsande för livsutrymmet.


Munkedals kommun har ett nära samarbete med Polisen i det
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Båda verksamheterna arbetar tillsammans i kommunens brottsförebyggande råd (BRÅ). Brottsförebyggande rådet bevakar brottsutvecklingen och den upplevda tryggheten, samt tar fram en åtgärdsplan varje år med prioriterade frågor att arbeta med. Munkedals kommun och Polisen arbetar också tillsammans med att ta fram medborgarlöften.


Rapportera en otrygg plats

Du kan via ett kartformulär rapportera in en plats i kommunen som du upplever som otrygg. Dina åsikter är viktiga i kartläggningen av platser, där det finns möjlighet till förbättring av tryggheten.


Rapportera otrygg plats


Medborgarlöfte 2023-2024

Medborgarlöften handlar om att lyssna på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra. Medborgarlöften syftar till att effektivisera det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Kartläggning

Munkedals kommun och Polisen har tillsammans kartlagt tryggheten i kommunen. Underlaget bygger på dialoger med invånare, den lokala trygghetsundersökningen, Polisens medarbetarundersökning, aktuell statistik och kunskap inom organisationerna.


Kartläggningen visar att otryggheten i Munkedals kommun till största del beror på trafikbrott i form av ”buskörning”, höga hastigheter och ”fyllekörningar”.


En upplevd låg polisnärvaro är ytterligare en orsak till otrygghet eller att människor inte fullt ut känner sig trygga, precis som bristfällig belysning har samma negativa effekt.


Grannsamverkan kan samtidigt konstateras vara en framgångsfaktor för känslan av trygghet.

Åtgärder

Samordning av trygghetsfrämjande resurser genom arbetsmetoden EST (effektiv samordning för trygghet).

 • Kommunen arbetar enligt den trygghetsfrämjande arbetsmetoden Effektiv Samordning för Trygghet (EST).
 • Munkedals kommun och Polisen tar varje kvartal fram en gemensam lägesbild utifrån EST.
 • Munkedals kommun tar två gånger om året fram en kommunikativ lägesbild som görs känd för allmänheten.

Uppföljning

Arbetet med medborgarlöftet kommer att följas upp och utvärderas för att se om arbetet har haft effekt till exempel genom en uppföljande enkät för medborgardialog samt en granskning av brottsstatistik. Om utvärderingen visar att inte önskad effekt uppnåtts kan medborgarlöftet förlängas. I annat fall tas ett nytt medborgarlöfte fram.

Medborgarlöfte 2023-2024

 1. Att samordnat arbeta för att minska användningen av narkotika och droger.
 2. Att kommunen och polisen ska stödja grannsamverkan.
 3. Att arbeta för att minska störande trafik.
 4. Att utföra fartkontroller på strategiskt utvalda platser där fortkörning är ett problem.
 5. Att utföra minst en trygghetsvandring i kommunens tätorter.
 6. Att trygghetsmätning skall göras återkommande för att mäta allmänhetens brottsutsatthet, erfarenhet av ordningsstörningar, trygghetsuppfattning och bedömning av polisens lokala insatser.
 7. Att polisen och kommunen arbetar tillsammans för att minska upplevelsen av otryggheten i tätorterna.
 8. Att öka samverkan mellan Polis och skolan.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Markus Ljungberg