Vanliga frågor om barnomsorg

Här har vi samlat vanliga frågor och svar kring barnomsorg.

När någon i familjen är sjuk

Vad gäller vid vårdnadshavares sjukskrivning/sjukersättning eller syskons sjukdom? 

Om du blir sjuk och inte kan ta hand om ditt barn kommer du tillsammans med verksamheten överens om vilken vistelsetid som då ska gälla. Det samma gäller om du som vårdnadshavare har sjukersättning.


Har du fler barn i barnomsorg och något av dem blir sjukt gäller samma överenskommelse som ovan.Generellt gäller för all barnomsorg att barnen endast är i verksamheten den tid då vårdnadshavare arbetar eller studerar samt skälig restid.


Vad gäller om vårdnadshavare har graviditetspenning?

Graviditetspenning räknas normalt som vid föräldrapenning, dvs du får lämna ditt förskolebarn 15 timmar per vecka. Är skälet till graviditetspenning på grund av hälsoskäl görs en överenskommelse med verksamheten om vilket barnomsorgsbehov som finns, precis som vid sjukskrivning. 


Skolbarn har inte rätt att ha kvar sin fritidsplacering då vårdnadshavare ska vara föräldralediga med syskon. Tänk på att avsluta platsen i god tid då det är uppsägningstid. Platsen ska avslutas så snart vårdnadshavare startar föräldraledighet eller går över till graviditetspenning, om inte skälet till graviditetspenning är av hälsoskäl och särskilda skäl föreligger. I dessa fall görs överenskommelse med verksamheten om vilket barnomsorgsbehov finns, precis som vid sjukskrivning.

När förälder har semester

Kan man lämna sitt/sina barn när man själv har semester?

Har vårdnadshavare semester ska barnen vara lediga från förskolan/fritidshemmet. Förskola och fritidshem erbjuds då vårdnadshavare arbetar eller studerar. Dessutom ska förskola erbjudas 15 timmar per vecka för barn vars föräldrar är arbetssökande eller föräldralediga med ett syskon (Skollagen 8 kap 4-5 §§ samt 14 kap 5§). De barn som endast har en allmän förskoleplacering kan vid vårdnadshavares ledighet om så önskas delta i denna verksamhet.

Föräldraavgiften

Måste man betala föräldraavgift om barnet haft semester eller varit sjukt?

Föräldraavgiften är densamma oavsett om barnet varit i verksamheten eller inte. Avgift gäller för alla månader på året. Den påverkas heller inte av hur många timmar barnet är i verksamheten. Det som styr avgiften är endast hushållets gemensamma inkomst före skatt. Om barnet är i verksamheten 20 eller 40 timmar per vecka har ingen betydelse. Det är platsen man betalar för att ha, inte tiden man är där.


Mitt barn fyllde tre år i januari, gäller Allmän förskola för oss? Får vi i så fall billigare eller avgiftsfri placering?

Den allmänna förskolan gäller från höstterminen det år barnet fyller tre år (oavsett när på året barnet fyller). Läs mer om Allmän förskola under rubriken 15 timmarsplacering.

Ej sammanboende föräldrar

Om barnet har vårdnadshavare i två olika kommuner, kan man då ha förskoleplats i båda kommunerna?

Munkedals kommun erbjuder inte placering i två olika kommuner. Föräldrar får komma överens om placering i en kommun.


Om barnets vårdnadshavare inte är sammanboende kan båda ändå nyttja platsen på förskolan/ fritidshemmet?

Barnet ha en delad placering mellan två familjer om vårdnadshavarna inte är sammanboende. De får då ansöka om delad plats. Båda familjerna kan sedan nyttja barnets barnomsorgsplats och få två separata fakturor. Kostnaden för platsen överstiger aldrig maxavgiften för ett barn, oavsett om två familjer har platsen. Ansökan om delad placering görs via

e-tjänst på kommunens hemsida.

En vårdnadshavare har en barnomsorgsplats men behöver inte längre barnomsorg, men det behöver istället den andra vårdnadshavaren som inte tidigare haft barnomsorg. Hur gör man då?
Ansvaret för barnets förskole- eller fritidshemsplats kan då tas över av den andra vårdnadshavaren. Platsen är barnets men betalningsansvaret går över till den andra vårdnadshavaren. Ansökan om övertagande av placering görs via e-tjänst på kommunens hemsida.

15 timmars placering

För vilka barn gäller 15 timmarsplacering?

Föräldralediga och arbetssökande föräldrar har rätt till 15 timmars verksamhet per vecka. Enligt Skollagen gäller sådan verksamhet inte för fritidshemsbarn, men Munkedals kommun har beslutat att erbjuda barn vars föräldrar är arbetssökande fritidshemsverksamhet åtta timmar per vecka. Varje enhet planerar och lägger upp ett grundschema för dessa timmar då det passar barn och verksamhet bäst. Detta sker i samråd med ansvarig rektor. Vanlig avgift gäller för förskolebarn mellan ett och tre år samt för fritidsbarnen.


Även barn som är berättigade Allmän förskola innefattas av 15 timmarsplacering under terminstid. Se mera om Allmän förskola samt avgiftsreducering nedan.


Vad gäller om jag som arbetssökande går in och arbetar extra någon vecka?

Arbetssökande som går in och arbetar extra (timvikarier t ex.) meddelar sina arbetstider så snart de vet dessa och får då lämna den tid de behöver utifrån vad arbete kräver.

Om vårdnadshavare arbetar en vecka är det arbetsschema som gäller och inte grundschema. Arbetar vårdnadshavare bara enstaka timmar (eller t ex en enda dag) får de ”fylla upp” till 15 timmar så att barnet inte mister sina timmar de har rätt till. Detta kan då innebära att någon dag från grundschemat ligger kvar medan en annan tas bort. Arbetar vårdnadshavare mer än 15 timmar får de självklart lämna den tid de behöver för detta. Samma gäller arbetssökande som anvisas kurser/utbildningar eller praktik via Arbetsförmedlingen alternativt Försäkringskassan.


Vad gäller om jag kombinerar min föräldraledighet med arbete eller studier?

För kombinerad föräldraledighet med studier alternativt arbete gäller följande. Tas föräldraledighet ut varje dag är det just föräldraledighet och 15 timmar som gäller. Föräldraledighet vissa dagar och arbete/studier andra, då är det arbete eller studierna som styr schematid. Överenskommelse sker med verksamheten om rimlig placeringstid.


Om jag har ett barn från ett tidigare förhållande och min nya sambo/partner nu är föräldraledig med vårt nyfödda barn, får vi då bara lämna det stora barnet 15 timmar per vecka på förskolan eller utifrån mina arbetstider?

När det gäller 15 timmarsbarn räknas inte automatiskt ny sambo/partner som förälder när barnomsorgstid bestäms, om familjen inte själv väljer att ha det så. Om vårdnadshavares sambo/partner är föräldraledig eller arbetssökande kan man enligt Skolverket inte begränsa timmarna för den andre partens barn.


Hur fungerar det om barnet har en delad placering och föräldrar i två skilda hushåll, där ena familjen behöver en vanlig plats och den andra familjen bara behöver en 15 timmarsplacering?

Bor barnet varannan vecka hos respektive vårdnadshavare gäller aktuell familjs omsorgsbehov. Det kan innebära att barnet går 15 timmars placering en vecka och full tid nästa. Vid byte mellan föräldrar mitt i vecka bör man utgå från att den förälder som har 15 timmarsplacering har rätt till 3 timmar per dag i snitt, för att beräkna veckans timmar. Hur dessa timmar sedan förläggs fastställs på respektive enhet.


Mitt barn är berättigat 15 timmarsplacering men jag skulle vilja lämna 10 timmar ena veckan och 20 timmar andra veckan, kan jag göra det?

Det är max 15 timmar verksamhet per vecka som erbjuds. Det går inte att förkorta vissa veckor och utöka andra.


Kan jag som arbetssökande eller föräldraledig lämna mitt barn 15 timmar per vecka under semesterperioden?

Verksamhet under stängningsveckorna gäller endast för arbetssökande som skall arbeta.Vårdnadshavare får uppge på semesterlappen att de eventuellt arbetar och meddelar verksamheten så fort de vet arbetstider och dagar. Telefonnummer till aktuell arbetsplats lämnas också in samt intyg från arbetsgivare. Gäller det obligatoriska kurser eller liknande för arbetssökande dessa veckor, skall intyg om detta lämnas in under dessa stängningsveckor.


Vad innebär Allmän förskola?

Allmän förskola gäller för barn från höstterminen det år de fyller tre till vårterminen ut det år de fyller sex. Vårdnadshavare till dessa barn gör då ett aktivt val, antingen behåller man en vanlig förskoleplacering eller så säger man upp den och väljer att endast ha kvar Allmän förskola (dvs.15 timmar per vecka utifrån tider som förskolan bestämt). Allmän förskoleplacering är helt avgiftsfri.


Vad är det för skillnad på att ha en vanlig 15 timmarsplacering eller att endast ha Allmän förskola?

De barn som behåller sin vanliga plats, men är berättigade Allmän förskola får betala föräldraavgift månadsvis som alla övriga barn. Däremot får de en avgiftsreducering på 22 % av sin avgift som kompensation. Barn som endast har Allmän förskoleplacering går helt gratis. De barn som endast har Allmän förskoleplacering följer skolans terminstider och är lediga under skolans samtliga lovveckor (dvs. sommarlov, höstlov, jullov, sportlov och påsklov). Övriga 15 timmars placeringar får komma som vanligt dessa veckor, med undantag för stängningsveckorna under sommarperioden.


Observera! Allmän förskoleplacering och vanlig barnomsorgsplats är i Munkedals kommun två helt skilda verksamhetsformer. Uppsägningstider och ansökningstider gäller vid byte mellan dessa verksamhetsformer.


Om mitt barn redan har en plats på förskolan men vi vill byta till Allmän förskola istället, får vi ha kvar samma förskola/avdelning?

Vid byte från vanlig plats till Allmän förskola eller tvärtom så får barnet vara kvar där det redan går. Man riskerar inte att mista sin plats på grund av att man byter verksamhetsform. Däremot bör man tänka på att det är uppsägningstid och ansökningstid för byte mellan dessa verksamhetsformer.

Uppsägning/omplacering

Vi behöver inte platsen längre och har meddelat till förskolan/fritidshemmet att vårt barn kommer sluta, räcker det?

Nej, det räcker inte att kontakta enheten. Platsen måste sägas upp och det gör ni genom vår e-tjänst på hemsidan. För att säga upp platsen via e-tjänst krävs mobilt BankID. Ni som inte har tillgång till BankID kan istället kontakta kommunens barnomsorgssekreterare på tel. 0524-181 46 för att få en uppsägningsblankett. Uppsägning gäller från den dag uppsägningen är inkommen till kommunen, och uppsägningstiden är två månader.


Vi fick inte den förskolan vi önskade när vi sökte, kan vi ansöka om omplacering?

Ansökan gäller endast område och verksamhetsform (förskola eller dagbarnvårdare). För att ställa upp ert barn i omplaceringskö så måste barnet:

  • fått erbjudande utanför det område som önskas
  • byta verksamhetsform från dagbarnvårdare till förskola eller tvärtom
  • erbjudits placering på annan förskola/dagbarnvårdare än syskon i familjen

De områden man kan söka till är Munkedal, Stale, Hedekas, Hällevadsholm och Dingle.


Vill ni byta mellan en privat och kommunal verksamhet får ni göra en ny ansökan och sedan säga upp den gamla platsen när ni får erbjudande om ny placering.


Jag står för omplacering till annan förskola/dagbarnvårdare, behöver jag säga upp platsen på nuvarande förskolan? Hur lång är i så fall uppsägningstiden?

Har man ansökt om omplacering från en kommunal förskola/dagbarnvårdare till en annan kommunal verksamhet behöver platsen inte sägas upp. Omplacering sker när plats på nya stället kan erbjudas.


Har man däremot tänkt byta från en kommunal förskola/dagbarnvårdare till en privat verksamhet i kommunen (eller tvärtom) måste platsen sägas upp när man får erbjudande om ny plats. Uppsägningstiden i dessa fall är en månad, istället för två som det är när man avslutar plats i vanliga fall. Uppsägningen skall vara skriftlig och gäller från den dag den är kommunen eller privata verksamheten tillhanda.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Ann-Sofi Kristiansson